A HVG Kiadó Zrt. előfizethető termékeire vonatkozó megrendelési és teljesítési feltételek és a bolt.hvg.hu weboldal általános vásárlási feltételei

I. A HVG Kiadó Zrt. előfizethető termékeire vonatkozó megrendelési és teljesítési feltételek

Előfizető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki az előfizetéses szolgáltatást igénybe veszi.

Tag: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet által delegált természetes személy, aki tagsági szolgáltatást igénybe vesz.

Előfizetés: az Előfizető vagy a Tag által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott - a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó -, adott előfizetési vagy tagsági időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejövő-, és az előfizetési díj Kiadóhoz történő beérkezésével hatályba lépő határozott idejű szerződéses jogviszony. Ennek tárgya, a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető, a Tag vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető, a Tag, illetve a Címzett részére.

Előfizetési, tagsági jogviszony: az Előfizető, illetőleg a Tag által a Kiadó általános, akciós, exkluzív vagy „Kártyás fizetési akció” előfizetői ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozott időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályba lépett keretszerződéses jogviszony.

Kiadó: HVG Kiadó Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Ügyfélszolgálat: telefon: 06-1-436-2045 (munkanapokon 9-14 óráig), e-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu

Kiadvány: jelenti a Kiadó által kiadott, az illetékes közigazgatási szerv által nyilvántartásba vett időszaki lapokat.

Megrendelés: jelenti az Előfizető részéről a Kiadó valamely előfizetési ajánlatának és az előfizetés (megrendelés és teljesítés) jelen általános feltételeinek elfogadását a 1. pontban kifejtettek szerint.

Terjesztő: az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését.

I/1. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS

I/1.1. A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános, akciós, exkluzív vagy „Kártyás fizetési akció” előfizetői ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a Kiadónál a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony alapján a Kiadó attól az időponttól köteles a teljesítésre, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy azt a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírják; vagy a Kiadó részére készpénzben megfizetik.

I/1.2. A „Kártyás fizetési akció”-ban való részvétel feltételei:

 1. A Kiadó és az Előfizető között létrejött, minimum 6 hónapra érvényes Előfizetői Jogviszony.
 2. Az Előfizetési díj kiegyenlítése kizárólag bankkártyával történik, amelyet a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírnak.
 3. Amennyiben az Előfizető a minimum 6 hónapos előfizetési időszakra vonatkozó Előfizetési díjat az adott hét kedd éjfélig befizeti, ebben az esetben a Kiadó az Előfizetés kézbesítését az adott héttől köteles teljesíteni. Kiadónak ez a kötelezettsége kizárólag azokra az Előfizetőkre érvényes, akik az Előfizetési díjat beazonosítható módon kiegyenlítették, és a befizetéstől az Előfizetés indulásáig nem lennének jogosultak a HVG hetilap kézbesítésére.
 4. Előfizetői jogviszonnyal rendelkező Előfizetőnek nem áll jogában az érvényben lévő előfizetését a Kiadó „Kártyás fizetési akció” ajánlatában szereplő feltétek szerint - az előző megrendelésének felmondásával és új megrendelés leadásával - módosítani.

I/1.3. A Megrendelés történhet:

A Kiadónál

 1. telefonon: 06-1-436-2045, munkanapokon 9-14 óráig,
 2. a Kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött előfizetési kupon visszaküldésével a Kiadó részére visszaküldött postai levélben,
 3. a Kiadónak címzett, a megrendelés visszaigazolásához szükséges minimális adatokat tartalmazó levélben (HVG Kiadó Zrt. 1300 Budapest 3., Pf. 20) vagy faxon (+36-1-436-2012),
 4. e-mailben: ugyfelszolgalat@hvg.hu,
 5. a Kiadó által üzemeltetett //bolt.hvg.hu/elofizetes weboldalon keresztül, az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések betartásával,
 6. Jelenleg a Kiadóban történő személyes vásárlásra nincs lehetőség.

I/1.4. A Megrendelés minimális tartalma:

 1. az előfizetni kívánt Kiadvány/-ok neve,
 2. a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma (a megrendelt lappéldányok darabszámát nem tartalmazó megrendelés, a Kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),
 3. a kézbesítés kezdő időpontja, amennyiben annak nem a Kiadó által megadott legkorábbi időpontban, hanem azt követően kell kezdődnie;
 4. az Előfizetés időtartama,
 5. az Előfizető neve, vagy megjelölése (név vagy cégnév) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése),
 6. a Címzett neve (megjelölése) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány kézbesítését.

I/1.5. A Megrendelés visszaigazolása

Papír alapú megrendelés esetén a megrendelő írásos, a bolt.hvg.hu/elofizetes weboldalon történő megrendelés esetén elektronikus visszaigazolást kap. A visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését, árát és példányszámát, valamint az előfizetés időtartamát.

Kiadó érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést a határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is a határidőig kell megérkeznie a Kiadóhoz.

I/1.6. Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során e-mail vagy telefon elérhetőségét a Kiadó részére megadja; (i) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, (ii) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: visszaigazolás, meghosszabbító ajánlat küldése). A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott e-mail postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.

I/1.7. Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

I/1.8. Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (pl. nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt stb.) a Kiadó nem felel.

I/1.9. Az Előfizetés (a szerződés) a megrendeléssel és visszaigazolással érvényesen létrejön. A szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Kiadó rögzíti a szerződést és az utóbb hozzáférhető lesz felhasználó részére bejelentkezés után a kulcs.hvg.hu oldalon. Ezek a szabályok a II. pontban foglaltakra is értelemszerűen alkalmazandók.

I/1.10. Előfizetői jogviszonnyal rendelkező Előfizetőnek jogában áll érvényben lévő előfizetését a Kiadó új exkluzív előfizetői ajánlatában szereplő feltétek szerint - az előző megrendelésének felmondásával és új megrendelés leadásával - módosítani. Kiadó az új Előfizetés alapján akkor köteles teljesíteni, ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat (készpénz, csekkes fizetés, egyedi átutalás megbízás alapján) a bankszámláján beazonosítható módon jóváírták.

I/1.11. A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen „Megrendelési és teljesítési feltételek”-ben meghatározottak szerint – Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

I/1.12. A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.

I/2. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

I/2.1. Az Előfizetési Jogviszony megszűnik:

 1. a határozott idejű Előfizetés lejártakor, amennyiben az Előfizető nem él a meghosszabbító ajánlattal vagy nem ad le újabb Megrendelést a Kiadó egyetlen Kiadványára sem;
 2. az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben azt a Kiadó felé bejelentik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
 3. az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben azt a Kiadónak bejelentik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
 4. az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj jogosultja beazonosíthatatlan, vagy a kézbesítés nem megvalósítható;
 5. az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal;
 6. Az üzlethelyiségen kívül (nem a Kiadóban személyesen) és a távollévők között kötött szerződés esetén az Előfizetés „Elállási/Felmondási Tájékoztatóban” (az "1. sz. mellékletben") foglalt felmondásával. Az Előfizető ezt a jogát a "2. sz. mellékletben" található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Kiadó az internetes honlapján biztosítja az Előfizető számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, a Kiadó a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
 7. Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén az ügyfélszolgálat felé (Ügyfélszolgálat: telefon: 06-1-436-2045 (munkanapokon 9-14 óráig), e-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát, illetve közvetlenül lemondhatja bejelentkezést követően a Profil oldalon az "Előfizetéseim" fülön. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

Az Előfizető a fentiek szerinti felmondási jogát az előfizetői szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A felmondásra, annak jogkövetkezményeire, a Kiadó és az előfizető (megrendelő) jogaira és kötelezettségeire egyebekben a II. pontban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen (megfelelően) alkalmazni.

I/2.2. Amennyiben az Előfizetői jogviszony exkluzív előfizetői ajánlat keretében jött létre, Kiadó az előfizetési időszakra vonatkozó már kifizetett, de a még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díjat nem téríti vissza, kivéve az I/2.1 g) pontjában foglalt megszűnési esetet.

I/2.3. Amennyiben az Előfizetői jogviszony „Kártyás fizetési akció” előfizetői ajánlat keretében jön létre, Kiadó az előfizetési időszakra vonatkozó, már kifizetett előfizetési díjból az első 3 hónap előfizetési időszakra vonatkozó díjat nem téríti vissza.

I/2.4. Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult:

 1. a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve
 2. a Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására,
 3. a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.

I/2.5. Kiadó az Előfizetők külön értesítése nélkül jogosult a digitális kiadványok egyes tartalmi elemeit az adott lapszám megjelenése után is módosítani, kiegészíteni vagy törölni, valamint a digitális tartalmak hozzáférhetőségét korlátozni vagy felfüggeszteni.

I/3. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ

I/3.1. Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak adóval megnövelt teljes összege, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költség (így különösen a fuvardíj vagy a postaköltség), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, hogy további költségek merülhetnek fel, a kiadványok impresszumában érhetők el. Az előfizetési díjak és költségek tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.

I/3.2. Az előfizetési díj megfizetése történhet:

 1. Jelenleg a Kiadóban előfizetési díj személyesen történő befizetésére nincs lehetőség.
 2. készpénz-átutalási megbízással (csekken);
 3. folyószámláról átutalással;
 4. interneten keresztül bankkártyás fizetéssel.

I/3.3. A Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díjak Kiadó bankszámláján történő beazonosítható jóváírásától számítva maximum 30 napon belül kerül sor. A negyedévente, vagy annál ritkábban megjelenő Kiadványok kivételt képeznek, ezek kézbesítésével kapcsolatban a Kiadó Ügyfélszolgálata ad felvilágosítást.

I/3.4. A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát.

I/4. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

I/4.1. A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően csomagolás és címzés nélkül (címezetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva (Címzett kiadványok), juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.

I/4.2. A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles

 1. kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
 2. többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
 3. lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
 4. egyéb esetben az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani.

A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra.

I/4.3. A 4.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

I/4.4. A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

I/4.5. A 4.1-4.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget.

I/4.6. A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n belüli kézbesítés időpontját.

I/4.7. Digitális kiadvány előfizetése esetén Előfizető a digitális kiadás tartalmaihoz való hozzáférést vásárol, amely hozzáférést Kiadó az előfizetés indulásának napjától az előfizetés érvényességi idejének végéig biztosítja.

I/5. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

I/5.1. A Kiadó az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kiadó ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak).

I/5.2. A reklamációs ügyfélszolgálat elérhetőségei a következők:

 1. Jelenleg a Kiadóban történő személyes reklamációkezelésre nincs lehetőség.
 2. e-mailben az ugyfelszolgalat@hvg.hu e-mail címen;

I/6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I/6.1. Jelen „Megrendelési és teljesítési feltételek” szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett bolt.hvg.hu/elofizetes honlapon a Megrendelési feltételek menüpontban.

I/6.2. A Kiadó a „Megrendelési és teljesítési feltételek” módosításának a jogát fenntartja. A jelen dokumentum bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést a Kiadó internetes honlapján közzéteszi. Ha az Előfizető a módosított teljesítési feltételeket nem fogadja el, az előfizetési szerződést a módosítás nyilvánosságra hozatalától számított 14 napon belül felmondhatja, kivéve, ha a módosítás a teljesítési feltételek és így az előfizetői szerződés lényeges szabályait nem érinti.

I/6.3. Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével elfogadja jelen „Megrendelési és teljesítési feltételeket”.

I/6.4. A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben Magyarország hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.

II. A bolt.hvg.hu weboldal általános vásárlási feltételei

II/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II/1.1. A bolt.hvg.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 14.) (továbbiakban Kiadó) üzemelteti és tartja fenn.

II/1.2. A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az Interneten is megvásárolhassák a Kiadó termékeit. A Weboldalon keresztül értékesített előfizetések és termékek kézbesítési címe csak magyarországi cím lehet. Külföldre történő előfizetés, vásárlás esetén, Kiadó ügyfélszolgálata (ugyfelszolgalat@hvg.hu) nyújt információt.

II/1.3. A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül megrendelhető előfizetésekre, az előfizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, előfizetésekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

II/1.4. A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik . A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

II/1.5. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A Weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a „megrendelés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség.

II/2. ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

II/2.1. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az "1. sz. mellékletben") foglaltak szerint megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát a "2. sz. mellékletben" található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Kiadó az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, a Kiadó a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

II/2.2. A fogyasztó a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

II/2.3. Ha a fogyasztó jogszerűen, a Kormányrendelet 22. §-ának, azaz a fenti I/2.1 g) pontban foglaltaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül (a nem a Kiadóban személyesen) kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Kiadónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

II/2.4. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

II/2.5. A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Kiadó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Kiadó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Kiadó a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

II/2.6. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

II/2.7. Kiadót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

II/3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK TERMÉKRENDELÉS ESETÉN

A megrendelt termék kiszállítását a Kiadó mindenkori szállító és terjesztő partnerei végzik.

II/4. FIZETÉSI MÓDOK

II/4.1. A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

 1. Kiadó által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával vagy Postán történő kiegyenlítésével;
 2. partner Szolgáltató (SimplePay/Voxinfo) által üzemeltetett Internetes fizető oldalon, (tranzakciós oldalon) keresztül az tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével.

I/4.2. Felhívjuk ügyfeleink (előfizetőink, megrendelőink) figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. A SimplePay tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért Kiadó nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli. A Kiadó a fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés alapján visszaigazoló e-mailben értesíti a vevőt.

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki.

II/4.3. A Szolgáltató (Voxinfo) ügyfélszolgálatot biztosít a Vásárlók részére a bankkártyás fizetéssel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon 9-14 között:

telefon: 06-1-225-7603,

e-mail: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu.

II/5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

II/5.1. A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik.

II/5.2. Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket Kiadó a vételár kiegyenlítését követően juttatja el címzett részére. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Kiadó számláján jóváírásra került.

II/5.3. A Kiadó ügyfélszolgálata munkanapokon üzemel. A Kiadó ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatok:

 1. telefonszám: (36-1) 436-2045 (elérhető munkanapokon 9-14 óráig);
 2. e-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu;
 3. faxszám: (36-1) 436-2012;
 4. levélcím: HVG Kiadó Zrt., 1300 Bp. 3, Pf 20.

II/6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

II/6.1. Jelen vásárlási feltételek hatálybalépésének időpontja 2022. január 3. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. Az ezt megelőzően létrejött szerződésekre a 2021. november 15. napjától hatályos feltételek az irányadók.

Kiadó fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Kiadó a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/6.2. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Kiadó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

II/6.3. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a "3. sz. mellékletben" áll az előfizetők, megrendelők rendelkezésére.

III. A bolt.hvg.hu szolgáltatásai

III/1. REGISZTRÁCIÓ

A bolt.hvg.hu weboldal böngészése szabadon elérhető minden Felhasználó részére, regisztráció nélkül. A megrendelések létrehozásához azonban a HVG Kiadó Zrt. központi kulcs.hvg.hu rendszerében létrehozott érvényes regisztráció szükséges. A regisztráció vásárlástól függetlenül is történhet. A regisztrációval a Felhasználó érvényes regisztrációval rendelkezik a HVG Kiadó Zrt. következő oldalain is: adozona.hu, eduline.hu, hvg.hu és jobline.hu. Az ezeken az oldalakon létrehozott korábbi regisztrációk, a megrendelés során felhasználhatóak.

III/2. HETI ÖSSZEFOGLALÓ LEVÉL

A bolt.hvg.hu oldalon megrendelt termékek, bizonyos esetekben csak az Előfizetők illetve Tagok részére nyújtott heti összefoglaló levél küldése - szolgáltatást tartalmazzák. A termékek tájékoztatójában minden esetben feltüntetjük, ha az Előfizetők, illetőleg a Tagok részére nyújtott szolgáltatás csak a heti összefoglaló levél küldését tartalmazza. Ezen termékek esetén, az összefoglaló levélre való feliratkozás a szolgáltatás csomag megrendelésével megtörténik, ezért ezen levélről való leiratkozás ez esetben nem lehetséges.

Budapest, 2021. december 17.