ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a HVG Kiadó Zrt. (a továbbiakban: Kiadó) által kiadott, hvg.hu/360 címen elérhető elektronikus kiadvány (a továbbiakban: Kiadvány) használatára a Felhasználóval létrejövő szerződéses jogviszonyt (a továbbiakban: szerződés).

2. A Kiadó adatai

Név: Heti Világgazdaság Kiadó Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefonszám: 06 1 436 2045
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@hvg.hu
 

3. Felhasználó az, aki az erre a célra rendszeresített internetes felületen a szolgáltatás használata érdekében az adatait megadja, ha a szolgáltatás díját megfizették. A felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

4. A Felhasználó legfeljebb 5 eszközön jogosult használni a szolgáltatást. A szolgáltatás használatára harmadik félnek engedélyt nem adhat.

II. A szolgáltatás megjelölése

A szerződés alapján a Kiadó engedélyezi a Felhasználónak a Kiadvány tartalmainak saját célra történő felhasználását.

A Kiadvány kizárólag elektronikus úton, mobil applikáció révén, illetve internetes böngészőprogram használatával, az I. fejezet 1. pontjában megadott címen érhető el. A Felhasználó a szolgáltatást a felhasználóneve és jelszava megadásával érheti el.

A szolgáltatás része a hírlevél és a mobiltelefonos alkalmazásra az értesítések küldése is. Mindkét rész-szolgáltatás a Felhasználó bármikor megváltoztatható döntése alapján lemondható, vagy ismételten igénybe vehető.

III. A szerződés létrejötte

1. A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus úton jön létre.

2. A szerződés létrejötte regisztráció útján kezdeményezhető, amelynek során a Felhasználó köteles megadni az azonosításához szükséges adatokat, valamint köteles egy olyan jelszót választani, amely megfelel a Kiadó által előírt mindenkori biztonsági feltételeknek. A Felhasználó felel azért, hogy a felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személy birtokába. A Kiadó az illetéktelen felhasználásért nem tartozik felelősséggel.

3. A szerződés akkor jön létre, amikor az V. fejezet szerinti előfizetési díjat a Felhasználó megfizette. A szerződés létrejöttéről a Kiadó elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

4. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződés adatai a Felhasználó személyes profiljából elérhetők.

5. A Kiadó biztosítja, hogy a regisztráció során a díjfizetést megelőzően a Felhasználó ellenőrizhesse az általa megadott adatokat, illetve az adatbeviteli hibákat korrigálhassa.

6. A szerződés magyar nyelven jön létre.

7. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szerződés létrejöttét követően a Kiadó a szolgáltatás egészét haladéktalanul teljesítse, ezért tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti felmondási jog nem illeti meg.

IV. Előfizetési időszak

1. A szerződés a havi előfizetéses konstrukció esetén minden alkalommal 30 napra jön létre, az éves konstrukció esetén pedig 365 napra.

2. A Felhasználónak a regisztráció során tett erre irányuló nyilatkozata esetén az előfizetés automatikusan újul meg.

3. A Felhasználó az automatikus megújítást bármikor (az V. fejezet 4. pontjára is figyelemmel) egyoldalúan megszüntetheti a https://kulcs.hvg.hu címen elérhető felületen. Ebben az esetben a szerződés az aktuális előfizetési időszak végével szűnik meg, és a kártyaregisztráció is törlésre kerül.

V. Díjfizetés, számlázás

1. A szolgáltatásért a Felhasználó előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet. Az előfizetési díj mindenkori mértéke megtalálható a https://hvg.hu/360/elofizetes címen. A Kiadó az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyoldalúan jogosult az előfizetési díjakat módosítani.

2. Az előfizetési díj az előfizetési időszakra előre esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és valamennyi költséget.

3. Az előfizetési díjat a Felhasználó kizárólag elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, a Simple Pay fizetési szolgáltatás rendszerén (üzemeltető: OTP Mobil Kft., ászf: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/) keresztül fizetheti meg.

4. A Felhasználónak a regisztráció során tett, erre irányuló nyilatkozata esetén a Kiadó jogosult a Felhasználó által megadott bankkártya-adatok felhasználásával az előfizetési időszak lejártát megelőző 5 nappal a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg a Felhasználó a IV. fejezet 3. pontja alkalmazásával ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a nyilatkozatot az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző 5 napon belül teszi meg, úgy a nyilatkozat a következő előfizetési időszakot követően irányadó.

5. Az előfizetési díjról a számlát a Kiadó kizárólag elektronikus úton állítja elő, és a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

6. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (kulcs.hvg.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

VI. Szerzői jogok

1. A Kiadvány és annak minden része (ideértve az audiovizuális elemeket, továbbá minden oldal forráskódját is) szerzői jogai a Kiadót illetik meg. A Kiadó a Felhasználónak kizárólag a Kiadvány saját célra történő felhasználását engedélyezi.

2. A Felhasználó nem jogosult a Kiadvány vagy annak bármely része semmilyen egyéb felhasználására, kivéve, amennyiben azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) a szabad felhasználás körében lehetővé teszi.

3. A Kiadó engedélye nélkül a Kiadványban közölt, a napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkek vagy egyéb művek nem használhatók fel [Szjt. 36. § (2) bek.].

4. Ha a Kiadó valamely tartalomhoz hozzászólási lehetőséget biztosít, a hozzászólás elküldésével a Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a hozzászólás közléséhez, egyben tudomásul veszi, hogy a hozzászólás közlésével kapcsolatban őt semmilyen igény nem illeti meg, illetve hogy a Kiadó a hozzászólást nem köteles közölni, azt bármikor törölheti.

VII. A kiadó felelőssége

1. A Kiadványban megjelenő tartalom sem részben, sem egészben nem minősül tanácsadásnak. A Kiadványban megjelenő valamennyi adat tájékoztató jellegű. A Kiadó nem vállal felelősséget a Kiadványban megjelenő tartalomra alapozott semmilyen magatartás következményeiért.

2. A Kiadó nem vállal felelősséget a hozzászólások által okozott jogsérelemért. Amennyiben a hozzászólás miatt harmadik fél a Kiadóval szemben érvényesíti a jogait, a Felhasználó köteles a Kiadót teljes körűen kártalanítani.

VIII. Az ÁSZF módosítása

1. A Kiadó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

2. Az ÁSZF módosításáról a Kiadó elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

3. Az ÁSZF módosított feltételei első alkalommal a módosítás dátumát követő 15. napot követően kezdődő előfizetési időszakban alkalmazandók.

IX. Adatvédelem

1. A Kiadó a Felhasználónak kizárólag azokat a természetes személyazonosító és egyéb személyes adatait kezeli, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Kiadó a Felhasználóval szembeni igényét érvényesítse vagy kötelezettségét teljesítse.

2. A Kiadó szavatolja, hogy a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó kifejezett írásos, vagy elektronikus úton kifejezett, tájékoztatáson alapuló beleegyezése esetén adja ki harmadik félnek, illetve használja fel közvetlen üzletszerzésre.

3. A Kiadó az általa kezelt személyes adatokat a szerződésből fakadó igények elévülési idejéig kezeli.

4. A Kiadó adatkezelési tájékoztatója a https://hvg.hu/adatvedelem címen elérhető, az a jelen ÁSZF alkalmazásában is irányadó.

5. A Kiadó jogosult elektronikus levélben az aktív előfizetéssel rendelkező felhasználóknak a rendszer használatával kapcsolatos információkat küldeni.

X. Panaszkezelés, vitarendezés

1. A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszait az erre a célra rendszeresített email címen jelentheti be (ugyfelszolgalat@hvg.hu). A Kiadó a panaszt köteles 8 napon belül kivizsgálni és a kivizsgálás eredményéről a Felhasználót érdemben tájékoztatni.

2. A szerződésből fakadó jogviták esetére a Felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének.

3. Adatvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat (naih.hu).

4. Fogyasztóvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Budapest Főváros Kormányhivatalához, illetve a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat.

5. A Kiadó fogyasztóvédelmi magatartási kódexet nem alkalmaz.